Skip to main content

Editorial Board

Editor-in-Chief
Akira Shiose, Kyushu University, Fukuoka, Japan

Associate Editors-in-Chief
Yoshinori Okada, Tohoku University, Sendai, Japan
Hiroya Takeuchi, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu, Japan

Editorial Board
Yoko Azuma, Toho University School of Medicine, Tokyo, Japan
Kiyoshi Doi, Gifu university, Gifu, Japan
Toshihiro Fukui, Kumamoto University Hospital, Kumamoto, Japan
Yuji Hiramatsu, University of Tsukuba, Tsukuba, Japan
Hironori Izutani, Ehime University Graduate School of Medicine, Toon, Japan
Masato Kanzaki, Tokyo Women's Medical University, Tokyo, Japan
Nobuyoshi Kawaharada, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo, Japan
Yasue Kimura, National Kyushu Cancer Center, Fukuoka, Japan
Takashi Kunihara, The Jikei University School of Medicine, Tokyo, Japan
Satoru Matsuda, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan
Takuro Miyazaki, Sasebo City General Hospital, Sasebo, Japan
Toshihide Nakano,  Fukuoka Children's Hospital, Fukuoka, Japan
Motonobu Nishimura, Kawasaki Hospital, Yonago, Japan
Hajime Saito, Iwate Medical University, Yahaba, Japan
Genichi Sakaguchi, Kindai University Faculty of Medicine, Higashiosaka, Japan
Yukinori Sakao, Teikyo University School of Medicine, Tokyo, Japan
Yoshifumi Sano, Ehime University Graduate School of Medicine, Toon, Japan
Hideyuki Shimizu, Keio University, Tokyo, Japan
Tomoaki Suzuki, Shiga University of Medical Science, Otsu, Japan
Minoru Tabata, Juntedo University Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan
Kyoshiro Takegahara, Hyogo Medical University, Higashiosaka, Japan
Chiharu Tanaka, Toho University Sakura Medical Center, Hachioji, Japan
Masaki Tomita, National Hospital Organization Miyakonojo Medical Center, Miyazaki, Japan
Hiroyoshi Tsubochi, Jichi Medical University, Shimotsuke, Japan
Hideichi Wada, Fukuoka University, Fukuoka, Japan
Hiroki Yamaguchi, Showa University Koto Toyosu Hospital, Tokyo, Japan
Naoya Yoshida, Kumamoto University Hospital, Kumamoto, Japan
Naoki Yoshimura, University of Toyama, Toyama,Japan
Akihiro Yoshitake, Saitama Medical University International Medical Center, Hidaka, Japan