Skip to main content

Editorial Board

Editor-in-Chief
Akira Shiose, Fukuoka

Associate Editors-in-Chief
Yoshinori Okada, Sendai
Hiroya Takeuchi, Hamamatus


Editorial Board
Yoko Azuma, Tokyo
Kiyoshi Doi, Gifu
Toshihiro Fukui, Kumamoto
Yuji Hiramatsu, Tsukuba
Hironori Izutani, Toon
Masato Kanzaki, Tokyo
Nobuyoshi Kawaharada, Sapporo

Yasue Kimura, Fukuoka
Takashi Kunihara, Tokyo
Satoru Matsuda, Tokyo
Takuro Miyazaki, Sasebo
Toshihide Nakano, Fukuoka

Motonobu Nishimura, Yonago
Hajime Saito, Yahaba
Genichi Sakaguchi, Higashiosaka
Yukinori Sakao, Tokyo
Yoshifumi Sano, Toon
Hideyuki Shimizu, Tokyo

Tomoaki Suzuki, Otsu
Minoru Tabata, Tokyo
Kyoshiro Takegahara, Higashiosaka
Chiharu Tanaka, Hachioji
Masaki Tomita, Miyazaki
Hiroyoshi Tsubochi, Shimotsuke
Hideichi Wada, Fukuoka
Hiroki Yamaguchi, Tokyo
Naoya Yoshida, Kumamoto
Naoki Yoshimura, Toyama
Akihiro Yoshitake, Hidaka